REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego Kocur Bury

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument dotyczący sklepu internetowego www.kocurbury.pl.
 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.kocurbury.pl
 3. Właściciel Sklepu – Kocur Bury sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Ozdobna 11, KRS 0000583682, NIP:7282804522
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne nadają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu
 5. Klient Zarejestrowany – Klient, który założył konto na stronie Sklepu.
 6. Konsument – Klient lub Klient Zarejestrowany, dokonujący w Sklepie Zakupu nie związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Zakup – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem lub Klientem Zarejestrowanym, zgodna z Regulaminem oraz o treści w nim ustalonej.

II. Korzystanie ze sklepu

 1. Sklep znajduje się na stronie internetowej www.kocurbury.pl, która jest powszechnie dostępna. Każdy może wejść na stronę internetową Sklepu i przeglądać jej treści, w szczególności zapoznać się ze znajdującymi się w Sklepie towarami.
 2. Porozumiewanie się Właściciela Sklepu z Klientami lub Klientami Zarejestrowanymi następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu lub telefonu.
 3. Klienci mogą dokonywać Zakupów po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w celu realizacji umowy konieczne jest podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub firmy oraz adresu wysyłki.
 4. Klienci mogą dokonać rejestracji konta w Sklepie. Rejestracja następuje poprzez wpisanie w formularzu rejestracyjnym: adresu „e-mail”, „imienia” oraz „nazwiska”, a także „hasła”, „powtórzeniu hasła” oraz po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W momencie rejestracji, na podany przez Klienta adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do Sklepu poprzez wpisanie adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz wybranego hasła.
 5. Klienci zarejestrowani uzyskują dostęp do:

– możliwości logowania się do serwisu

– możliwości podania stałego adresu wysyłki

– historii dokonanych Zakupów

– możliwości długotrwałego przechowywania towarów w koszyku

 1. Klient zarejestrowany w każdej chwili może usunąć konto bez podania przyczyny. W tym celu należy wysłać prośbę o usunięcie konta na adres mailowy: biuro@kocurbury.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji tegoż konta. Usunięcie konta zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.
 2. Opisy towarów oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
 3. Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto.

III. Zakupy

 1. Dokonanie Zakupu składa się z następujących etapów 1) wejście na stronę internetową sklepu 2) wybór towarów do koszyka internetowego (zwanego w Sklepie workiem) 3) akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy, 4) podanie imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy oraz adresu do wysyłki 5) wybór jednego z dostępnych sposobów dostarczenia towarów 6) dokonanie płatności za wybrane towary oraz za koszt ich dostarczenia, chyba, że Klient lub Klient Zarejestrowany wybrał opcję płatności „przy odbiorze” 7) wysłanie przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy.
 2. Czynności opisane w ustępie poprzedzającym w punktach 1- 6 składają się na złożenie oferty, a czynność opisana w punkcie 7 stanowi przyjęcie oferty.
 3. Dniem dokonania Zakupu jest dzień otrzymania przez Klienta lub Klienta Zarejestrowanego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty.
 4. Jeżeli w terminie 7 dni Klient lub Klient Zarejestrowany, który złożył ofertę, nie otrzyma wiadomości e-mail z jej potwierdzeniem umowa nie zostaje zawarta, chyba, że Właściciel Sklepu przystąpił w tym czasie do jej wykonania, tj. wysłał towar na podany adres.
 5. Jeżeli Klient lub Klient Zarejestrowany dokonał płatności, a Właściciel Sklepu nie przyjął oferty i umowa nie została zawarta, Klientowi lub Klientowi Zarejestrowanemu przysługuje roszczenie o niezwłoczny zwrot dokonanej płatności.
 6. Dokonanie płatności może nastąpić na dwa sposoby:
 7. a) opcja płatności przelewem – następuje poprzez przelanie odpowiedniej kwoty pieniędzy na rachunek bankowy Właściciela Sklepu za pośrednictwem operatora płatności, którym jest serwis internetowy www.przelewy24.pl.
 8. b) opcja płatności „przy odbiorze” – wówczas odpowiednią kwotę pieniędzy należy zapłacić gotówką kurierowi, który dostarczy zamówienie.
 9. Zakupiony towar jest wysyłany do Klienta lub Klienta Zarejestrowanego w terminie 7 dni od dnia dokonania Zakupu, chyba, że Klient lub Klient Zarejestrowany w wiadomości wysłanej do Właściciela Sklepu wyraźnie oświadczy, że chce otrzymać towar w terminie późniejszym.
 10. Klient lub Klient Zarejestrowany zobowiązany jest przy odbiorze towaru do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru należy sporządzić stosowny protokół i powiadomić Właściciela Sklepu.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym Konsument otrzymał towar. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Właściciela Sklepu bądź mailem na adres: biuro@kocurbury.pl
 3. Wzór formularza odstąpienia znajduje się tutaj
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności gdy:
 5. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 7. Po odstąpieniu od umowy Konsument jest zobowiązany zwrócić Właścicielowi Sklepu zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument.
 9. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Zwrot płatności następuje po otrzymaniu przez Właściciela Sklepu towaru, z którym wiązała się płatność bądź dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności obejmuje zarówno cenę towaru jak i koszt dostawy.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V. Niezgodność towaru z umową

 1. Właściciel Sklepu jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad oraz zgodny z opisem znajdującym się na stronie Sklepu.
 2. Opis towaru zawiera cenę oraz jego istotne cechy.
 3. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo żądania wymiany towaru na taki, który jest zgodny z umową albo do obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Jeżeli wymiana towaru będzie niemożliwa lub narazi Właściciela Sklepu na nadmierne koszty, wówczas Konsumentowi przysługuje wyłącznie prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 6. Termin na zgłoszenie żądania wynosi dwa miesiące od dnia stwierdzenia niezgodności towaru umową. Żądania zgłoszone po tym terminie są nieskuteczne.
 7. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania żądania Właściciel Sklepu nie ustosunkuje się do żądania Konsumenta, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, oznacza to, że żądanie to uznaje.
 8. Żądanie, o którym mowa w punkcie 2 można składać pocztą na adres Właściciela Sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kocurbury.pl
 9. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

VI. Dane osobowe, polityka prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie znanym jako „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem kocurbury.pl.

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu – Kocur Bury sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Ozdobna 11, e-mail: biuro@kocurbury.pl

Źródła danych:

 • bezpośrednio od Klienta

Rodzaj przetwarzanych danych:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres, adres elektroniczny email, numer telefonu;
 • dane o adresie realizacji dostawy.

Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji zamówienia, złożonego za pośrednictwem Sklepu;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu Sklepu, np. wystawienia faktury;
 • po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych, drogą elektroniczną, w formie Newslettera – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Klienta wpływa.

Obowiązek podania danych osobowych:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu realizacji zamówienia w Sklepie, podanie przez Klienta danych jest warunkiem złożenia zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do złożenia i wykonania zamówienia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Współdzielenie danych:

 • W celu realizacji płatności za zamówienie, dane osobowe Klienta zostaną udostępnione firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych (PayPro S.A ), w przypadku gdy Klient wybierze opcję płatności przelewem.
 • W celu dostarczenia zamówienia, dane osobowe Klienta zostaną udostępnione odpowiednio: Poczcie Polskiej S.A. lub firmie kurierskiej UPS Polska Sp. z.o.o. – zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Klienta przy dokonywaniu Zakupu;
 • W celu wystawienia faktury, dane osobowe Klienta zostaną przekazane firmie obsługującej Właściciela Sklepu w zakresie księgowości. Faktura wystawiana jest na życzenie Klienta.

 Termin przechowywania danych:

Dane osobowe Klienta przetwarzane w celach związanych z realizacją Zakupu, będą przetwarzane przez okres niezbędny do tejże realizacji, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych, objętych oświadczeniem zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Prawo do wglądu w dane osobowe:

Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Prawo wglądu do swoich danych Klient Zarejestrowany może realizować przeglądając swój profil.

Wycofanie zgody:

W każdej chwili Klient ma prawo cofnąć każdą zgodę udzieloną Właścicielowi Sklepu, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. W tym celu należy wysłać  e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną, na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do wiadomości Właściciela Sklepu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Klienta przed jej dokonaniem. Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Właściciela Sklepu jest legalne.

Wnoszenie sprzeciwów i skarg:

 • Zgodnie z motywem 70 preambuły do RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedstawionego jako cel w pkt. 3 ust. a) niniejszej Informacji.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Pliki cookies:

Sklep wykorzystuje pliki cookies, w celu zapewnienia jego funkcjonowania i ulepszenia jakości obsługi, a także dla celów statystycznych. Na stronie Sklepu każdemu Klientowi pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu plików cookies oraz o wyrażeniu na to zgody przez Klienta. Komunikat można zaakceptować albo odrzucić. Odrzucenie go oznacza brak zgody na wykorzystywanie plików cookies. Wówczas pewne funkcje Sklepu mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu. Właściciel Sklepu informuje, że Klient lub Klient Zarejestrowany może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Sklep lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

VII. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet.
 2. Właściciel Sklepu dokłada starań, aby korzystanie z Usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów połączeń internetowych i systemów operacyjnych. Jednakże nie może zagwarantować tego, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie ze wszystkich usług i treści Sklepu.
 3. Strona Sklepu działa prawidłowo:
 4. w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 9 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox w wersji 26 lub nowsza wersja, Opera w wersji 10.xx lub nowsza wersja, Google Chrome 30 lub nowsza wersja, Apple Safari 4 lub nowsza wersja;
 5. na systemach: Android, OS, Windows Phone – w przypadku urządzeń mobilnych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie ze Sklepu a także dokonywanie Zakupów podlega prawu polskiemu.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Klienci Zarejestrowani zostaną poinformowani drogą mailową oraz poprzez przedstawienie odpowiedniej informacji po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie. Zmiany zaczynają obowiązywać od momentu zawiadomienia Klientów Zarejestrowanych o ich wprowadzeniu i wszystkie Zakupy dokonywane po tym momencie będą podlegały regulaminowi w nowym brzmieniu. Klient Zarejestrowany, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany może zaprzestać korzystania ze Sklepu lub usunąć konto.
 3. Właściciel Sklepu ma prawo do swobodnego kształtowania cen, usuwania towarów i stosowania promocji.
 4. Właściciel Sklepu w każdej chwili może zakończyć jego funkcjonowanie. Nie zwalnia go to z obowiązku wywiązania się z ważnie zawartych umów.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy, niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Dane kontaktowe: Kocur Bury Sp.  z o.o., Ozdobna 11, 92-625 Łódź, e-mail: biuro@kocurbury.pl